Reklamačný poriadok

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup živnostníka Ing. Alexandra Beňová, Sasinkova 5177/1C, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 41721403, DIČ: 1074843715,  zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Malackách pod č. 120–12241 (ďalej len „Predávajúci") a zákazníka (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru a tiež práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
 2. Vytvorením a odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že Reklamačný poriadok sa pre neho stáva záväzným.. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na portáli www.alexmoda.sk.
 3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na www.alexmoda.sk upravuje § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a nevzťahujú sa na neho ustanovenia tohto Reklamačného poriadku, opisujúce práva spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.
 4. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na www.alexmoda.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Takýto Kupujúci okamihom odoslania elektronickej objednávky zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona.

Článok II
Kontrola tovaru pri preberaní

 1. Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď skontrolovať a prípadné chyby množstva a druhu tovaru bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú Predávajúcim akceptované.
 2. Ďalej je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. Ak sa poškodenie zistí, je potrebné spísať tzv. „škodový zápis“ s kuriérskou službou alebo poštou a následne kontaktovať Predávajúceho na email: objednavky@alexmoda.sk.
 3. V prípade nespísania škodového zápisu má Predávajúci právo neuznať reklamáciu na poškodený tovar.

Článok III
Reklamačný/výmenný formulár

 1. Kupujúci je povinný vyplniť REKLAMAČNÝ/VÝMENNÝ FORMULÁR (ďalej len „Formulár") v týchto prípadoch:
  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prebratia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar Predávajúcemu odošle.
  2. Vrátenie tovaru, ktorý si Kupujúci neobjednal a bol odoslaný chybne. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prevzal nezodpovedá tomu, čo si objednal má právo vrátiť tovar Predávajúcemu. Kupujúci v danom prípade neuhrádza manipulačný poplatok ani poštovné na vrátenie tovaru. Tieto náklady v plnej výške znáša Predávajúci.
  3. Výmena tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti, farby, či iných parametrov. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prebral mu nesedí z hľadiska nevyhovujúcej veľkosti či farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby alebo inej veľkosti do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar Predávajúcemu odošle. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu maximálne do 15 pracovných dní odo dňa obdržania vyplneného Formulára s dodacím listom a tovarom Predávajúcim. Uplatnenie nároku na výmenu závisí od momentálnej skladovej dispozície Predávajúceho. V prípade nemožnosti postupu podľa tohto kroku sa postupuje podľa kroku 3.1.1 ako pri odstúpení od zmluvy.
  4. Uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru – reklamácia (postup je bližšie vyšpecifikovaný v článku IV – Reklamácia tovaru).

Článok IV
Reklamácia tovaru

 1. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  1. doručenie vyplneného Formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,
  2. doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.
 2. Podmienkou vybavenia reklamácie je kompletné vyplnenie Formuláru. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený dodací list, či iné potrebné dokumenty (ďalej len „Požadované dokumenty"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov či priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň môže účtovať manipulačný poplatok vo výške 5 EUR zahŕňajúci náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplne vyplneného Formulára alebo nepriložených Požadovaných dokladov. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.
 3. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.
 4. Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu jeho vlastností, ktorá vznikla v dôsledku jeho nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. Za odstrániteľnú vadu sa považuje také poškodenie, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť predmetného tovaru. V tomto prípade chybu odstraňuje Predávajúci na vlastné náklady.
 6. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo by jej odstránenie bolo príliš nákladné v porovnaní s cenou tovaru. V takomto prípade má Kupujúci právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (ak to dovoľuje stav zásob) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 7. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho emailom a doporučeným listom a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
  Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
  Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 8. Reklamácia je vybavená a reklamačné konanie je ukončené jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, výmenou tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. Kupujúci je o ukončení reklamačného konania informovaný e-mailom, prípadne listom na adresu uvedenú vo Formulári.
 9. Ak je reklamácia vybavená formou výmeny tovaru, záručná doba tohto tovaru začne plynúť od prevzatia nového tovaru Kupujúcim.
 10. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď ako sa chyba objavila. Prípadne predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehlbovanie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
 11. V prípade že charakter neodstrániteľnej vady, nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. vady estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a možnostiam ďalšieho použitia.
 12. Mechanické oddelenie nefunkčnej (ozdobnej) časti obuvi jej nosením alebo nesprávnym nosením nie je vadou obuvi a môže byť dôvodom pre zamietnutie reklamácie zo strany Predajcu.
 13. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa tohto Reklamačného poriadku skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

Článok V
Záručné podmienky a záručná lehota

 1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Vady tovaru a nároky z tohto vyplývajúce musia byť uplatnené Kupujúcim do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby v plnom rozsahu zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 2. Reklamovať je možné len ten tovar, ktorý bol riadne zakúpený na portáli www.alexmoda.sk a v plnom rozsahu zaplatený. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci a vzťahuje sa naň záruka. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený návod na jeho ošetrovanie, prípadne používanie.
 4. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania vedenú vo Formulári, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

 1. Jediná kontaktná e-mailová adresa Predávajúceho je: objednavky@alexmoda.sk. Všetky Formuláre musia byť zaslané na túto adresu, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu považovať za nedoručenú. Tiež korešpondencia zaslaná Kupujúcemu z inej e-mailovej adresy sa nepokladá za korešpondenciu zaslanú Predávajúcim a www.alexmoda.sk za jej obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny či doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe: www.alexmoda.sk.

Doprava zdarma

Pri nákupe nad 25 € máte dopravu zdarma.

Garancia pôvodu a kvality

Predávame výrobky vyrobené výlučne v Európe.

Zdielať na Facebooku

Zdielajte náš internetový obchod na sociálnej sieti Facebook.

Newsletter

Akciové ponuky mailom.

© 2015 Alexmoda.sk Všetky práva vyhradené.