Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie poj­mov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti fyzickej osoby Ing. Alexandra Beňová, trvalý pobyt Sasinkova 5177/1C, 901 01 Malacky, zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Malackách, pod č. 120–12241, IČO: 41721403, DIČ: 1074843715 (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.alexmoda.sk (ďalej len „alexmoda.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
 2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod“) na alexmoda.sk.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na alexmoda.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP podmienkami príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5.  Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisom (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.z.“) a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“) zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na alexmoda.sk.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na alexmoda.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na alexmoda.sk.
 9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: Ing. Alexandra Beňová, tel. 0905 232647 (pondelok až piatok) medzi 8,00 – 16,00 hod., e-mail: info@alexmoda.sk, poštová adresa: Sasinkova 1C, 901 01 Malacky.
 10. Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 02/ 58272 172–3
  fax č.: 02/ 58272 170


Článok II
Elektronická objednávka a Kúpna zmluva

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený Predávajúcim v e-mailovej správe. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednavky@alexmoda.sk.
  • Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa)
  • Kód objednávaného tovaru podľa katalógu
  • Názov tovaru
  • Množstvo objednávaného tovar
  • Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa zo to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
  • Čas dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Zmluvné strany dohodnú odlišne ako je uvedené vo VOP
  • Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 5. Ak nebude elektronická objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.


Článok III
Storno elektronickej objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  1. Ak v prípade elektronickej objednávky na dobierku, elektronickú objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení a Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.


Článok IV
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. dodatočne, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru. Ak Predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. ani dodatočne, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods.  5 zákona č. 108/2000 Z.z.
 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.
 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. Vrátenie Kúpnej ceny vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru uskutoční Predávajúci prevodom na účet Kupujúceho, resp. v prípade platby na dobierku, zaslaním príslušnej sumy Kupujúcemu poštovou poukážkou.
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.


Článok V
Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných prostredníctvom alexmoda.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na alexmoda.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na alexmoda.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.
 3. V prípade, ak sa na alexmoda.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť dodať tovar za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


Článok VI
Poštovné a balné

 1. Predávajúci dopravu zabezpečuje prostredníctvom kuriérskej služby alebo pošty, podľa špecifikácie Kupujúceho v elektronickej objednávke, pričom si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.  
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru a poškodenie zásielky spôsobené kuriérskou službou resp. poštou.
 3. Predávajúci si poštovné neúčtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neuznanej reklamácie.
 4. Pri výmene a vrátení tovaru hradí poštovné Predávajúci. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na situáciu podľa článku IV ods. 3 týchto VOP.


Článok VII
Platobné podmienky

 1. Platby za tovar sa vykonávajú v mene EURO, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. platba pri dodávke tovaru na dobierku – pri tomto spôsobe platby za tovar Kupujúci realizuje platbu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri jeho prevzatí v hotovosti kuriérovi/pošte.
  2. Platba vopred bankovým prevodom – pri tomto spôsobe platby za tovar je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou/poštou po uhradení a pripísaní platby za tovar uvedený v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho číslo 2927878854/1100. Ako variabilný symbol sa použije číslo elektronickej objednávky.


Článok VIII
Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú v prípade dodávky tovaru na dobierku Predávajúcim expedované do 24 hodín odo dňa kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky , v prípade platby bankovým prevodom do 24 hodín odo dňa kedy bola pripísaná platba na účet Predávajúceho .
 2. Kupujúci je informovaný o zaslní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže Kupujúci skontrolovať po prihlásení sa v systéme (platí len pre registrovaných Kupujúcich).
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením Kúpnej ceny.
 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru a návod na ošetrovanie obuvi. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou/poštou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho.
 6. V prípade, že je obal poškodený, kuriérska služba je povinná odovzdať Kupujúcemu tovar po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedná kuriérska služba.
 7. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, prípadne iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny poštovného a balného, prípadne ďalších podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.


Článok IX
Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a návod na ošetrovanie výrobku.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, suchý, mechanicky nepoškodený, najlepšie v originálnom balení, vrátane fotokópie faktúry, návodu na ošetrovanie a reklamačného formulára prístupného na alexmoda.sk.
 5. Podrobnosti a postup pri uplatňovaní reklamácie tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený na alexmoda.sk.


Článok X
Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Kupujúci zaslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov.  
 4. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb, priameho marketingu a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho.
 5. Predávajúci nevydá osobné údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 6. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 7. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.


Článok XI
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plneni
a

 1. Žiadne zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú udalosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť zapríčinenú vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 
Článok XII
Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na alexmoda.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na alexmoda.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na alexmoda.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody použitím informácií na alexmoda.sk.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary na alexmoda.sk.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na alexmoda.sk.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Kúpnej zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporu o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy budú prednostne riešiť formou zmieru.
 8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.
 9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu Kupujúci zároveň potvrdzuje oboznámenie sa s VOP a svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

Doprava zdarma

Pri nákupe nad 25 € máte dopravu zdarma.

Garancia pôvodu a kvality

Predávame výrobky vyrobené výlučne v Európe.

Zdielať na Facebooku

Zdielajte náš internetový obchod na sociálnej sieti Facebook.

Newsletter

Akciové ponuky mailom.

© 2015 Alexmoda.sk Všetky práva vyhradené.